Bán chạy nhất

1.000 

 • IMAP:
 • POP3:
 • Verify: Chưa
 • Live: 6-12 tháng

1.000 

 • IMAP:
 • POP3:
 • Verify: Chưa
 • Live: 6-12 tháng

30.000 

 • Bạn bè: 50 đến 1000 bạn bè
 • Năm tạo: 2023-2024
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding

17.000 

 • Bạn bè: 0 đến 49 bạn bè
 • Năm tạo: 2023-2024
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding

50.000 

 • Bạn bè: 50 đến 999 bạn bè
 • Năm tạo: 2021-2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

70.000 

 • Bạn bè: 1000 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: 2021-2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

60.000 

 • Bạn bè: 1000 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: 2023-2024
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

100.000 

 • Bạn bè: 50 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: 2008 - 2020
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

Via Việt Giá RẻXem thêm !

17.000 

 • Bạn bè: 0 đến 49 bạn bè
 • Năm tạo: 2023-2024
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding

30.000 

 • Bạn bè: 50 đến 1000 bạn bè
 • Năm tạo: 2023-2024
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding

60.000 

 • Bạn bè: 1000 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: 2023-2024
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

50.000 

 • Bạn bè: 50 đến 999 bạn bè
 • Năm tạo: 2021-2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

70.000 

 • Bạn bè: 1000 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: 2021-2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

100.000 

 • Bạn bè: 50 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: 2008 - 2020
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

100.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2019-2022
 • Quốc gia: Chưa xác định
 • Checkpoint Email: Chưa

140.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2018-2021
 • Quốc gia: Chưa xác định
 • Checkpoint Email: Chưa

Via Việt Nam Có Nhiều Bài Đăng

Có sẵn: 22 sản phẩm

400.000 

 • Bạn bè: Ngẫu Nhiên
 • Năm tạo: Ngẫu nhiên
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán Hàng

110.000 

 • Bạn bè: 4000 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: Ngẫu nhiên
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán Hàng

110.000 

 • Bạn bè: 1000 đến 5000 bạn bè
 • Năm tạo: Ngẫu nhiên
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Giới tính: Nữ
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán Hàng

90.000 

 • Bạn bè: 50 đến 1000 bạn bè
 • Năm tạo: Ngẫu nhiên
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Giới tính: Nữ
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán Hàng

Tài khoản ZaloXem thêm !

1.500.000 

 • Số bạn bè: Ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2018-2022
 • Avatar: Có

300.000 

 • Số bạn bè: Ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2022-2023
 • Avatar: Có

200.000 

 • Số bạn bè: Ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2022
 • Avatar: Có

150.000 

 • Số bạn bè: Ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2022-2023
 • Avatar: Có

100.000 

 • Số bạn bè: 0
 • Năm tạo: 2022-2023
 • Avatar: Có

Via ngoại giá rẻXem thêm !

25.000 

 • Bạn bè: Ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2020-2022
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

35.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2017-2021
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

45.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2017-2019
 • Quốc gia: Indonesia
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

45.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2017
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

100.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2020-2022
 • Quốc gia: Mỹ
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

150.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2017-2019
 • Quốc gia: Mỹ
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

25.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2022
 • Quốc gia: Myanmar
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

35.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2020-2022
 • Quốc gia: Thái Lan
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

45.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2017-2019
 • Quốc gia: Thái Lan
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng

50.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2017
 • Quốc gia: Chưa xác định
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding

40.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2017-2021
 • Quốc gia: Chưa xác định
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding

30.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2020-2022
 • Quốc gia: Chưa xác định
 • Checkpoint Email: Chưa
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Bán hàng, Reg Tài Nguyên, Chạy ADS

Via chuyên chạy quảng cáoXem thêm !

150.000 

 • Bạn bè: Ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2017-2021
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • XMDT: Rồi
 • Nên dùng: Chạy Quảng Cáo

120.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2021-2023
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quảng Cáo
 • XMDT: Đã xác minh

300.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

90.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2023
 • Quốc gia: USA
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

150.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2019,
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

300.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2022
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

120.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2020-2022
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Quản lý tài nguyên, Chạy quảng cáo 

350.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

300.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2022
 • Quốc gia: Indonesia
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

350.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2022
 • Quốc gia: Philippines
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

70.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2020-2022
 • Quốc gia: Indonesia
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

80.000 

 • Bạn bè: ngẫu nhiên
 • Năm tạo: 2008-2019
 • Quốc gia: Indonesia
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Quản lí tài nguyên, Chạy quảng cáo 

BM Doanh nghiệpXem thêm !

BM Facebook 350$ New Kháng HCQC

Có sẵn: 0 sản phẩm

80.000 

 • Độ trust cao
 • Có thể tạo được thêm tài khoản quảng cáo
 • Đã kháng hạn chế quảng cáo
 • Dễ dàng được nâng giới hạn chi tiêu
 • Ít bị xác minh danh tính lại

BM Facebook 350$ Cổ Kháng HCQC

Có sẵn: 0 sản phẩm

120.000 

 • Năm tạo cổ
 • Độ trust cao
 • Có thể tạo được thêm tài khoản quảng cáo
 • Đã kháng hạn chế quảng cáo
 • Dễ dàng được nâng giới hạn chi tiêu
 • Ít bị xác minh danh tính lại

650.000 

 • Bao check: Có
 • Bao pay: Có
 • Bao out admin: Có

1.000.000 

 • KHÁNG
 • BAO PAY LÊN 5
 • BAO TẠO FULL 5TK Nolimit
 • Bao tụt 24h
 • Bao back 7 ngày
 • Bao trâu

Fanpage đã kháng HCQCXem thêm !

80.000 

 • Năm tạo Fanpage: 2022
 • Tình trạng quảng cáo: Bình thường

120.000 

 • Năm tạo Fanpage: 2021 đổ về trước
 • Tình trạng quảng cáo: Bình thường

Clone Nuôi siêu chấtXem thêm !

4.000 

 • Avatar: Chưa
 • Ảnh bìa: Chưa
 • 2FA: Có
 • Info: Chưa
 • Very: Chưa
 • Khai thác tài nguyên: Chưa
 • Chuyên dùng: Spam, Nuôi, Seeding, TUT, Reg...

4.000 

 • Avatar: Chưa
 • Ảnh bìa: Chưa
 • 2FA: Có
 • Info: Chưa
 • Checkpoint: Email
 • Very: Phone, Mail
 • Mail: Live 6-12 Tháng
 • Chuyên dùng:Reg BM, Chơi 2$, 3$, kích 10$, 12$, Reg Page, Spam

2.500 

 • Avatar: Chưa
 • Ảnh bìa: Chưa
 • 2FA: Có
 • Info: Chưa
 • Very: Phone
 • Khai thác tài nguyên: Rồi
 • Chuyên dùng: Spam, Nuôi, Seeding

2.500 

 • Avatar: Chưa
 • Ảnh bìa: Chưa
 • Quốc gia: US
 • 2FA: Có
 • Very: Phone
 • Chuyên dùng:Reg BM, Chơi 2$, 3$, kích 10$, 12$, Reg Page, Spam

5.000 

 • Avatar: Chưa
 • Ảnh bìa: Chưa
 • 2FA: Có
 • Info: Chưa
 • Very: Phone
 • Chuyên dùng:Reg BM, Chơi 2$, 3$, kích 10$, 12$, Reg Page, Spam

8.000 

 • Avatar: Rồi
 • Ảnh bìa: Rồi
 • 2FA: Có
 • Info: Rồi
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Very: Phone
 • Chuyên dùng:Reg BM, Chơi 2$, 3$, kích 10$, 12$, Reg Page, Spam

4.000 

 • Avatar: Rồi
 • Ảnh bìa: Rồi
 • 2FA: Có
 • Info: Rồi
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Very: Mail
 • Chuyên dùng:Reg BM, Chơi 2$, 3$, kích 10$, 12$, Reg Page, Spam
 • Lưu ý :  Mọi người Nuôi lên thay = mail TRUSTED nhé !

Clone Facebook nuôi 900-1k5 Friend

Có sẵn: 0 sản phẩm

25.000 

 • Bạn bè: 1000-5000
 • Năm tạo: 2022
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Checkpoint Email: Rồi
 • Nên dùng: Spam, Seeding, Nuôi

Mail Outlook dùng VerifyXem thêm !

200 

 • IMAP:
 • POP3:
 • Verify: Chưa
 • Live: 24-72 tiếng

200 

 • IMAP:
 • POP3:
 • Verify: Chưa
 • Live: 24-72 tiếng

1.000 

 • IMAP:
 • POP3:
 • Verify: Chưa
 • Live: 6-12 tháng

1.000 

 • IMAP:
 • POP3:
 • Verify: Chưa
 • Live: 6-12 tháng

Hướng dẫn từ hệ thống

Facebook là một nền tảng mạng xã hội lớn trong suốt một thập kỉ qua. Chính vì vậy, các hoạt động Marketing trên nền tảng này trong thời gian qua, cũng như trong tương lai. Chưa bao giờ hết Hot, hơn bao giờ hết. Facebook đang ngày càng siết chặt các chính sách của mình. Vì vậy, việc các tài khoản Facebook bị chặn sử dụng các tính năng như quảng cáo, đăng bài, comment… ngày càng nhiều. Điều này khiến cho các Marketer phải liên tục mua nick, tk, acc via FB, Facebook. Hoặc tìm các giải pháp mới để thay thế

Khách hàng nói gì khi mua via?

Cảm nhận của khách hàng đã mua acc via FB và sử dụng dịch vụ của VUAVIA.VN

“Tài khoản của mình bị vô hiệu hóa, sau khi đã cố thử kháng nhiều lần nhưng không được. Mình bắt đầu tìm mua tài khoản khác để duy trì hoạt động quảng cáo. Thật may mắn mình mua tại VUAVIA.VN và cảm thấy sử dụng rất ổn”

“Đợt vừa rồi Facebook quét bay hết tài khoản của bên mình, và rồi mình không còn tài khoản để chạy quảng cáo nữa. Mình tìm trên Google thì có thấy VUAVIA.VN và có mua dùng thử, cảm nhận về chất lượng dịch vụ ở đây rất tốt.”

“Tài khoản của mình bị vô hiệu hóa, sau khi đã cố thử kháng nhiều lần nhưng không được. Mình bắt đầu tìm mua tài khoản khác để duy trì hoạt động quảng cáo. Thật may mắn mình mua tại VUAVIA.VN và cảm thấy sử dụng rất ổn”

“Đợt vừa rồi Facebook quét bay hết tài khoản của bên mình, và rồi mình không còn tài khoản để chạy quảng cáo nữa. Mình tìm trên Google thì có thấy VUAVIA.VN và có mua dùng thử, cảm nhận về chất lượng dịch vụ ở đây rất tốt.”

Tiêu chí bán hàng của Vua Via ?

🔰️ Via Facebook ⭐ Người dùng thật 100%
🔰️ Đa dạng ⭐ Gần 50 loại tài khoản
🔰️ Bảo mật ⭐ 2FA, Email
🔰️ Hỗ trợ ⭐ Kháng tài khoản, mở Checkpoint
🔰️ Bảo hành ⭐ Hỗ trợ một đổi một
🔰️ Bạn bè ⭐ Từ 50 bạn bè 
🔰️ Giao dịch ⭐ Hoàn toàn tự động

Câu hỏi thường gặp khi Mua acc via FB – Facebook ?

Thông thường, người mua nick via Facebook thường dùng cho các hoạt động Marketing trên nền tảng Facebook cụ thể 

 • Đăng bài viết PR quảng cáo
 • Comment vào nhóm Facebook
 • Tạo Fanpage, tài nguyên
 • Chạy quảng cáo
 • Hoặc có thể sử dụng kết với các Tool để thực hiện hàng loạt thao tác như người thật

Chúng tôi có phân loại sẵn cho khách hàng các loại nào nên sử dụng với mục đích nào. Khách hàng có thể xem tại phần mô tả tài khoản để rõ hơn về công dụng, thông tin của Via Facebook. Trước khi quyết định có nên mua nick FB không !

Ví dụ như: 

 • Via Việt ít bạn bè: nên dùng để spam, seeding
 • Via Việt cổ, nhiều bạn: Nên dùng bán hàng, xây dựng Thương hiệu cá nhân, hoặc có thể spam post
 • Via XMDT: Dùng chạy quảng cáo
 • Via 902: Nên dùng quản lí tài nguyên

Bạn hãy xem video hướng dẫn thay đổi thông tin sau khi mua via fb tại đây:

Tuy nhiên để đảm bảo giữ được tính năng Unlock Checkpoint mail. Khi change info tuyệt đối không được dùng tính năng quên mật khẩu để reset password. Và chỉ nên thay thông tin mật khẩu Facebook ( Không đá mail cũ ra ) thay vào đó nên thay đổi thông tin mail của tài khoản Facebook.

Shop bán acc facebook VuaVia.VN cam kết không đụng, chạm , sử dụng đến bất kì tài khoản nào đã được bán ra. Trừ trường hợp khách hàng muốn chúng tôi thực hiện thao tác, nghiệp vụ gì đó. Tuy nhiên khi mua nick fb nên tự bảo mật tài khoản của mình tránh trường hợp đến lúc phát sinh sự cố, mất tài nguyên và không thể khôi phục lại .

Về cơ bản chúng đều giống nhau, chỉ khác quốc gia người dùng sử dụng. Tuy nhiên hiện tại Facebook(Meta) khá gắt và có phần blocklist người dùng Việt Nam và các tính năng khác cũng kiểm duyệt khá khắt khe nên khi tk via fb ngoại có vẻ sẽ có thể sử dụng tốt hơn. 

Ngoài ra tùy vào mỗi quốc gia thì Thuế dành cho quảng cáo cũng khác nhau: Như ở Việt Nam thuế là 5%, ở Thái Lan, Philipines thì không mất thuế khi chạy quảng cáo

Chính vì thế mà nhiều anh em đã tìm mua nick, tk, acc via FB, Facebook ở các nước không mất thuế

Thật đáng tiếc khi tài khoản của bạn bị xác minh lại. Tuy nhiên đây là hoạt động và tính năng của AI Facebook. Khi tài khoản có hoạt động bất thường, lên các chiến dịch VPCS, login IP Bẩn, IP của bạn bị Blacklist thì hoàn toàn có thể bị xác minh danh tính lại.

Tuy nhiên chúng tôi có hỗ trợ kháng tài khoản quảng cáo die ads hoàn toàn miễn phí

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho những khách hàng mua tài khoản, nick via FB, Facebook tại VuaVia.VN ( Các trường hợp khác chúng tôi không thể xác minh lại được)